ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19