ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019