ประปาชัยภูมิแล้งวิกฤตลามหนักเหลือน้ำผลิตประปาได้อีกไม่เกิน20วัน(คลิป)