ชาวชัยภูมิสืบสานวันลอยกระทงลดรายจ่ายเน้นวัสดุช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำ(คลิป)