ชัยภูมิเร่งระดมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไข้เลือดออกกลับมาระบาด