จัดใหญ่ต่อยอดรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนยั่งยืนครั้งใหญ่