การปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลการเลือกตั้ง