กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน