กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.ระนอง

จังหวัดเชียงรายปล่อยชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขของประชาชน