X

ตากนำแขนกลระบบอัตโนมัติมาสาธิตรับมืออนาคตปัญหาขาดแคลนแรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดอบรมสัมมนา โครงการเพิ่มผลิตภาพ SMES ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ผวจ.ตากแนะนายจ้างให้มองอนาคตแรงงานต่างด้าวอาจจะหาย

วันนี้ 13 กันยายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพีเปิด การจัดอบรมสัมมนา โครงการเพิ่มผลิตภาพ SMES ด้วยแขนกล และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก นำกลุ่มสมาชิก ผู้ผลิต /สถานประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพียง รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะวิทยากร จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ฝ่ายสนับสนุนสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) และ สถานประกอบการอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

การเสวนาในหัวข้อเรื่อง โรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล แล้ว ยังมีการนิทรรศการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล จากภาครัฐ ภาคเอกชน คลีนิกนวัตกรรมเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการนำแขนกลมาใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดตาก มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปพืชผักผลไม้ การแปรรูปเนื้อสัตว์ โลงสีข้าว ไซโล อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทอถุงเท้า เป็นตัน ขณะที่มีปัญหาที่ และพบอันดับแรก คือ การขาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การขาดแรงงานที่มีฝีมือ ดังนั้น การสงเสริมนักประดิษฐ์ เพื่อ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อ ทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อนึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้จัดอบรมโครงการบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์ และเครื่องมือกล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรม สามารถประยุกต์พัฒนาต่อยอด เผยแพร่ผลงานประดิษฐ์หุ่นยนต์แขนกล สู่เชิงพาณิชย์ได้ สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า แรงงานที่ใช้อยู่ในประเทศไทย เป็นแรงงานต่างด้าว ที่รัฐบาลผ่อนผันให้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงาน แต่ก็อยากจะให้ผู้ประกอบการได้มองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากแรงงานเหล่านี้หายไป หรือ กลับไปแล้ว จะทำอย่างไร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่