X
หนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

หนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หนองบัวลำภู เดินหน้าสานนโยบายรัฐบาล

หนองบัวลำภู – จังหวัดเดินหน้านโยบาย ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  ตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

 เดินหน้า หนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 8 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู  นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.หนองบัวลำภู   ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 และการสร้างการรับรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี 2561/62  โดยนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามคณะผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ รายงานว่า ตามที่รัฐบาล ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการปรับระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคการเกษตร โดยได้นำระบบ T&V system หรือTraining & Visiting มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เกิดความชัดเจน ตอบสนองนโยบายของรัฐ มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเป็นไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี 5 องค์ประกอบหลัก คือ การถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน การสนับสนุน การนิเทศงาน และ การจัดการข้อมูล เน้นเกษตรกรมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผิดชอบ ต่อผลที่เกิดขึ้น สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริง และได้รับความช่วยเหลือที่ทันท่วงที ซึ่งสามารถนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system มาใช้ในการขับเคลื่อนงานได้ในทุกโครงการหนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้อนุมัติให้ดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และดำเนินการเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้นโยบายการตลาดนำการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูนาปรัง และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัด ร่วมดำเนินการสำรวจพื้นที่ความต้องการของเกษตรกรในเบื้องต้นเพิ่มเติม รวมทั้งชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร โดยเชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมชี้แจงกับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยหนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว  เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และมีประวัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาโดยสมัครใจ (ไม่เกินรายละ 15 ไร่) พื้นที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ ธ.ก.ส.หนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ คือ ได้รับการประกันภัยความเสี่ยงตามจำนวนพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกจริงปี2561/62 ทั้งหมด ในอัตราไร่ละ 1,500 บาทนอกเหนือจากการได้รับค่าชดเชยผู้ประสบภัยธรรมชาติโดยปกติ  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถกู้เงินค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการจาก ธ.ก.ส. โดยกู้ได้รายละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 ระยะเวลา 6 เดือน ภาครัฐจะประสานงานภาคเอกชน/สหกรณ์ รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม โดยจัดระบบการรับซื้อให้มีจุดรับซื้อในทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสหกรณ์เป็นผู้ดูแล และได้รับการดูแลถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวจากทุกภาคส่วน ในการสัมมนาครั้งนี้มีบุคลากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 75 คน มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี2561/62  การชี้แจงโครงการตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562

หนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวกับผู้เข้าสัมมนาว่า ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร  โดยเฉพาะข่าวสารมีความรวดเร็วมาก  ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตรหรือแม้แต่ทองคำ สามารถดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ มีความสำคัญมากที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องรู้และสามารถนำไปเป็นข้อมูล  พร้อมทั้งนำไปบอกต่อเกษตรกรกร  เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาระบบการผลิต เรียนรู้เรื่องกลไกการตลาด  เพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาและปรับวิธีการเพื่อให้เท่าทันโลก  ก็ขอฝากให้ผู้ร่วมสัมมนาได้นำความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดตามนโยบายรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก