X
พักงานเจ้าอาวาส

พักงานเจ้าอาวาสวัดดังหนองบัวลำภู สอบการใช้จ่ายเงินซื้อที่ดิน ซื้อรถเป็นชื่อคนอื่น

หนองบัวลำภู – พักงานเจ้าอาวาสวัดดังหนองบัวลำภู สอบการใช้จ่ายเงินซื้อที่ดิน ซื้อรถเป็นชื่อคนอื่น เรื่องเก่าที่กำนันตำบลแจ้งความร้องทุกข์ เจ้าคณะจังหวัดรักษาการแทน

พักงานเจ้าอาวาส

เวลา 08.30 น. วันที่ 8 พ.ค.63 ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองบัวลำภู โดย พ.ต.ท.ศิริพงษ์ พหลชัยชูพงษ์ รอง ผกก.ปป. สภ.เมืองหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่จาก ตชด.24 จ.อุดรธานี เข้าร่วมตรวจสอบหลังมีข้อมูลการเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู กรณีปัญหาภายในวัดถ้ำกลองเพล บ้านถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน โดยเดินทางเข้าพบกับ พระอธิการคําโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัด เพื่อสอบถามข้อมูลและแนวปฏิบัติ โดยไม่พบว่ามีการชุมนุมหรือเคลื่อนไหวของมวลชนแต่อย่างใด

พักงานเจ้าอาวาส
ทั้งนี้ตามที่ได้มีหนังสือ ที่ จต.01/2563 จาก สนง.เจ้าคณะตำบลโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ลงวันที่ 6 พ.ค.63 ลงนามโดย พระครูโกศลวนานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลโนนทัน (ธรรมยุต) มีข้อความว่า ตามที่ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลําภู (ธรรมยุต) ได้มีคําสั่งที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวัน จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง นั้น

พักงานเจ้าอาวาส
ที่ประชุมเห็นว่า พระอธิการคําโพธิ์ ฉายา ธนาคโม อายุ 60 พรรษา 39 วิทยฐานะ น.ธ.ตรี ในฐานะเจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพลนั้น ต้องหาว่าละเมิดจริยาพระสังฆาธิการและอยู่ในระหว่างสอบสวนหากคง อยู่ในหน้าที่ จนทําให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ที่ประชุมจึงมีมติ ให้พระอธิการคําโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล พักจากตําแหน่งหน้าที่ ไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะมีมติเป็นอื่น ทั้งนี้ขอให้มอบสมุดบัญชีเงินฝากและแสดงทรัพย์สินของทางวัดแก่คณะกรรมการ ตั้งแต่ที่ได้รับคําสั่งนี้ และให้ ให้ออกจากพื้นที่เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่เข้าไปดําเนินการภายใน 7 วันทําการ

พักงานเจ้าอาวาส
ในการนี้ เจ้าคณะตําบลโนนทัน (ธรรมยุต) ในฐานะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง เห็นว่าตําแหน่ง เจ้าอาวาสไม่มีผู้ทําการแทน ที่ประชุมมีมติให้ พระวุฒิสารโสภณ ปัจจุบันมีตําแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็น เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลําภู (ธรรมยุต) ให้ดํารงตําแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัด ขึ้นมา 1 ชุด เพื่อเข้า ไปดูแลในกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ต่อไป

พักงานเจ้าอาวาส
สำหรับที่มาที่ไปของคำสั่งนี้ มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เรื่องร้องเรียนพระอธิการคําโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2557 นายภูริพัฒน์ ตาลาดชัย กํานันตําบลโนนทัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกัน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลําภู ซึ่งเป็นบัญชีของวัตถ้ํากลองเพล ปรากฏว่า พระอธิการคําโพธิ์ ธนาค โม กับพวก ได้ร่วมกันเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากวัดถ้ํากลองเพลไปโดยทุจริต มีการเบิกจ่ายเงินไปซื้อที่ดิน แล้วใส่ชื่อบุคคลอื่น เป็นเจ้าของที่ดิน มีการเบิกจ่ายเงินไปซื้อรถยนต์ และใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรถยนต์ และยังมีการบริหารเงินไม่โปร่งใส นายภูริพัฒน์ฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กับพระอธิการคําโพธิ์ ธนาคโม เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557

พักงานเจ้าอาวาส

และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หนองบัวลําภู รับผิดชอบ กํากับ ติดตาม กรณีดังกล่าว อย่างใกล้ชิด และได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลําภู (ธรรมยุต) ได้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้ดําเนินการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาต่าง ๆ และได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระอธิการคําโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล กระทําการอันบกพร่องต่อหน้าที่เจ้าอาวาส หลาย ประการ อันอาจทําให้วัดเกิดความเสียหายได้ ที่ประชุมจึงมีมติ ให้พักหน้าที่เจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล แต่งตั้ง พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลําภู (ธ) เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล แต่งตั้งไวยาวัจกรวัดถ้ํากลองเพล และคณะกรรมการวัดชุดใหม่ เข้ามาบริหารจัดการ ระบบต่าง ๆ ภายในวัดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้ผู้ถูกร้อง (พระอธิการคําโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ํากลองเพล) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวัด ออกจากพื้นที่วัดนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่ง พร้อมทั้งคําสั่งอยู่ระหว่างดําเนินการ

ทางด้านพระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้ลงนามรับทราบในหนังสือของเจ้าคณะตำบลโนนทันแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 แล้ว  แต่ยังต้องรอส่งมอบงานให้กับรักษาการแทน  ซึ่งยังไม่มีกำหนดการแน่ชัด  ทั้งนี้ก็พร้อมที่จะออกจากวัดเพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเดินหน้าไปตามขั้นตอน ในส่วนของประเด็นปัญหาเรื่องซื้อที่ดิน  เป็นมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล  ได้ไปฉันปรมัตที่วัดถ้ำฆ้องทอง  ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่บุญเพ็งได้สอบถามซื้อที่ดินบริเวณปากทางเข้าวัดถ้ำฆ้องทอง ขณะนั้นตนเองยังเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำฆ้องทอง และตกลงซื้อขายกันในเวลาต่อมา  มันมีปัญหาว่าไม่ได้ตั้งเป็นธรณีสงฆ์วัดถ้ำกลองเพล  ก็ได้ชี้แจงให้หลายฝ่ายที่เข้ามาสอบไปแล้ว  ในส่วนของรถยนต์ก็นำมาใช้ภายในวัด  เป็นชื่อของแม่ชี  เพื่อนำไปซื้อข้าวของอาหารต่าง ๆ ซึ่งก็ตอบไปหมดแล้ว  จะสอบอีกก็ตอบตามข้อเท็จจริงเหมือนเดิม  พระอธิการคำโพธิ์ กล่าว

ภาพ-ข่าว //ทนงศักดิ์ สงสุวรรณ์

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก