X

จังหวัดหนองบัวลำภู  ออกคำสั่งฉบับที่ 7/2563  ปรับมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19

หนองบัวลำภู- ออกคำสั่งฉบับที่ 7/2563  ปรับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  ให้ปิดและงดกิจกรรมเสี่ยงต่อไปจนถึงสิ้นเดือน และผ่อนปรนบางกิจกรรม  ส่วนภาครัฐเปิดให้บริการหน่วยงานราชการที่สั่งงดมาก่อน

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภู
ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลําภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิต-19 ”

ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 1/2563ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563คําสั่งฯ ที่ 2/2563ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 คําสั่งฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 คําสั่งฯ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 คําสั่งฯ ที่ 5/2563ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ คําสั่งฯ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ หนองบัวลําภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด-19” เพื่อเป็นกรอบ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สําคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน ส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลําภูสามารถยับยั้งการระบาดของโรคได้ โดย tณ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ และประเทศไทยยังคงมีการ ระบาดในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และได้มีข้อกําหนต ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นั้น

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กลับมาระบาดในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลําภู อีกทั้งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ “หนองบัวลําภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” จึงมีความจําเป็นต้องยังคงเข้มงวดการบังคับใช้ หรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูล ของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายเศรษฐกิจ อาศัยอํานาจตามข้อ 7(1) ของข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 (6) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1 (1) (2) และ ข้อ 2 ประกอบมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภูเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนองบัวลําภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิต-19” ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่/งดกิจกรรมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามผนวก ก. แนบท้าย โดยปิดสถานที่/งดกิจกรรมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บรรดาสถานที่ที่ปิด/กิจกรรมที่งด ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หนองบัวลําภูที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อน ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้มีผลบังคับตามคําสั่งนี้
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เป็นช้าไปจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณี ใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 36 วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535

2. ให้ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดําเนินการ หรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย การดําเนินการหรือทํากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ด้านการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพ และอื่นๆ ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามผนวก ข. แนบท้าย
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและ ให้คําแนะนํา หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค จะมีคําสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะรายต่อไป

3. ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 5/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามท้ายผนวก ก. แนบท้ายคําสั่ง ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 โดยให้
3.1 สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญเรือง เปิดให้บริการตามอํานาจหน้าที่ ทุกประเภท
3.2 สํานักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลําภู เปิดให้บริการตามอํานาจหน้าที่ ยกเว้น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
3.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลําภู เปิดให้บริการ ตามอํานาจหน้าที่ ทุกประเภท
3.4 สํานักทะเบียนอําเภอทุกแห่ง สํานักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เปิดให้บริการตามอํานาจ หน้าที่ ทุกประเภท

4. ให้ดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในด่านจังหวัด/ด่านชุมชน/ต่านครอบครัว ทุกพื้นที่ และมาตรการกักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดไว้ (Local Quarantine) และการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) ตามข้อ 4 ของคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 5/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สนับสนุนการปฏิบัติทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

5. มาตรการเพื่อป้องกันส่วนบุคคล เมื่อผู้ใดที่ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่ พํานักของตน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามกระทําการหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

6. เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เพื่อดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัย สาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดําเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยไม่ต้องออกคําสั่งและค้าเตือนเป็นหนังสือก็ได้ โดยเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อซอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้น ไปร่วมดําเนินการด้วยก็ได้
อนึ่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามฮาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรืออาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 ต้องระวางโทษปรับจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลําภู

คำสั่ง

คำสั่งคำสั่ง

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก