ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี เตรียมยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรน้ำ

ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี

หนองบัวลำภู – ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี เตรียมยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรน้ำ ประเมินศักยภาพและข้อจำกัด การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปสู่ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี

ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี

เวลา 09.45 น. วันที่ 17 ม.ค. 63 ที่ห้องประชุมณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ลุ่มน้ำชี เพื่อกำหนดทิศทางแผนหลักบริหารจัดการลุ่มน้ำ แก้ปมท่วมแล้งซ้ำซากสามารถจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 300 คน

ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี

นายธีรคมน์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ว่า ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวรายงานว่า ลุ่มน้ำชี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31 ล้านไร่ อยู่ในเขตพื นที่ภาคอีสาน 13 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล าภู ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี
มีปริมาณฝนรายปีประมาณ 1,200 มิลลิเมตร และปริมาณ น้ำท่ารายปีเฉลี่ย 12,000 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ความสามารถในการเก็บกักน้ำมีเพียง 5,700 ล้าน ลบ.ม. แต่ความต้องการน้ำในปัจจุบันสูงถึง 5,850 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำชีจึงประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งตลอดมา รวมถึงปัญหาน้ำเสีย ที่เกิดจาก การปล่อยน้ำทิงของชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม การชะล้างของสารเคมี ทางการเกษตรลงแหล่งน้ำ และสภาพพื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม

จากสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงเห็นความจำเป็นของการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน้ำชี เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ สามารถนำไปสู่ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ด้านนายเวียงชัย แก้วพินิจ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาทุกท่าน ได้มาร่วมรับทราบความจำเป็นของการศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม และนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชี เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวทีในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะผู้ศึกษาได้นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของท่านไปพิจารณาประกอบการศึกษา และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวอีสานต่อไป

ศึกษาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชี

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองบัวลำภู กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น