ร้อยเอ็ดทำ MOU พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ – ข้าว GAP ครบวงจร

 

ร้อยเอ็ดทำ MOU พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ – ข้าว GAP ครบวงจร

นายวันชัย คงกษม  ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจง และเป็นสักขีพยาน ทำบันทึกข้อตกลง MOU กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562 /63 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรภายใต้แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/2561 เพื่อสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ และข้าว GAP ให้เติบโตขึ้น ซึ่งจะทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้นมีแรงจูงใจที่จะผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย ส่งผลให้ชาวนา และผู้บริโภคสุขภาพดีขึ้น

โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP จัดเตรียมแผนการตลาดให้เชื่อมโยง รองรับผลการผลิตของโครงการ โดยการจับคู่กับผู้ประกอบการ ที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นรวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 8 ราย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน T2 – T3 จำนวน 187 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 121 กลุ่ม

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแล การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง MOU ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น