ร้อยเอ็ด เปิดแผนยุทธการ ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดเจ็บ-ตาย ตลอดทั้งปี

ร้อยเอ็ด เปิดแผนยุทธการ ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดเจ็บ ตาย ตลอดทั้งปี

นายเลิศบุศก์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562 และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนด้านการบังคับบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 2 /2562โดยมีคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม พระมหาเจดีน์ชัยมงคล ชั้น5 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ( ปภ.) เป็นเลขา ได้ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 365 วัน ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล โดยใช้กลไกประชารัฐ บูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีความต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ประจำปี 2562 ประกอบด้วย อำเภอศรีสมเด็จ ,โพธิ์ชัย, จังหาร ,จตุรพักตรพิมาน ,ปทุมรัตต์ ,โพนทอง และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ของผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เข้าร่วมรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและประกาศให้ปี พ. ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ที่มีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือต่ำกว่า 10 คน/ประชากร 1 แสนคน ภายในปี 2563

โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจราจร ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนภาคประชาสังคม ร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐาน ดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand

นายเลิศบุศก์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การทำงานมันต้องมีเป้าหมาย ซึ่งนายวันชัย คงเกษม ผวจ. ร้อยเอ็ด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีนโยบายและให้นโยบายแนวทางในเรื่องของการลดจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เรามีการประมวลตัวเลขตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา และก็จะสรุปตัวเลขในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตในจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ยังถือว่าห่างกว่าเป้าหมายของปีที่แล้วอยู่ประมาณ 22 ราย ถ้าหากเราสามารถควบคุมไม่ให้มีอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 22 ราย การทำงานเราก็จะถือว่าบรรลุเป้าหมาย คือลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงได้

เพราะว่าในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนั้น มันจะเกี่ยวข้องในเรื่องปัจจัยสำคัญอยู่หลายเรื่อง เช่นคน, รถ ,ถนน ,และสิ่งแวดล้อม ด้านถนนก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไปแล้ว ทั้งทางหลวงชนบท ทางหลวงจังหวัด หรือเส้นทางของท้องถิ่นต่างๆทุกฝ่ายก็ต้องดำเนินการ ในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย ลำพังการพูดแค่นี้มันคงไม่สำเร็จ กลไกที่จะบริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จก็คือ กลไกของคณะทำงานในแต่ละระดับ ให้ใช้พื้นที่เป็นฐานในระดับของอำเภอ โดยนายอำเภอทุกอำเภอ ตำรวจทุกท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะต้องทำให้ถนนเกิดความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด

 

โดยภาพรวมในการสัญจรบนถนนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีอยู่ แต่ว่ามันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคน คนที่ไม่มีวินัยจราจร คนที่ขับรถเร็วสภาพของรถไม่พร้อม การออกใบอนุญาตขับขี่ ตรงนี้ก็ต้องลงไปดำเนินการ ในการที่จะสร้างการรับรู้ ขอความร่วมมือ เมื่อเราให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เห็นว่าเราไม่อยากจะให้เสียชีวิตไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องมาช่วยกัน

เมื่อเราทำจนสุดทางแล้ว ถ้ามันจะเกิดเหตุพลาดพลั้งขึ้นมา นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย แต่ว่าหลักการก็คือจะต้องทำอย่างเต็มที่โดยใช้ความร่วมมือของทุกองค์กร ทุกเครือข่ายในการที่จะทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของคน คนที่มีคุณภาพ คนต้องรักษาวินัยจราจร การบังคับใช้กฎหมายเรื่องถนนหนทางให้มันเกิดความสะดวก ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายตรงไหนที่จะต้องเตือนกัน หรือที่มีการซ่อมแซมถนน ก็ต้องทำให้เกิดขึ้น ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องพยายามปรับปรุงเพื่อให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดความสะดวก

ในการประชุมครั้งนี้ ก็เป็นการประชุมให้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติ แล้วก็ขอให้ทำกันจริงๆเพราะว่าเมืองไทย มักประชุมกันบ่อย ประชุมกันเยอะแต่ประชุมเสร็จ ทำหรือเปล่าตัวนี้สำคัญ การที่เรามาเร่งรัดการปฏิบัติ เราต้องการเห็นผลว่าที่คุยกันมันต้องแก้ แล้วแก้ยังไง เป้าหมายก็คือต้องให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ให้ทุกคนเคารพกฎจราจร ให้ทุกวันเป็นวันแห่งความปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร นี่คือสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะทำงานอยากจะให้เกิดขึ้นกับประชาชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น