X

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาเกษตรกร แก้ปัญหาหนี้สิน – ที่ดินทำกิน

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาเกษตรกร
แก้ปัญหาหนี้สิน- ที่ดินทำกิน

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการบูรณาการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และที่ดินทำกิน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมบรรยายให้ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกร และตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ แปลงนาสาธิต สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า จากภาวะหนี้สินของเกษตรกรไทยพบว่า ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เกษตรกรร้อยละ 45.18 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 36.42 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลง มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 18.40 ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรถึงร้อยละ 90.03 มีภาวะหนี้สิน โดยส่วนใหญ่มีหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาท (ร้อยละ 41.02 ) รองลงมามากกว่า 200,000 บาท (ร้อยละ 33.14 )และระหว่าง 100,000-200,000 (ร้อยละ 25. 84 )ตามลำดับ

ประกอบกับปัญหาการขาดการบริหารจัดการที่ดินทำกิน ของเกษตรกร ส่งผลซ้ำเติมให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกร พื้นที่การเกษตรของเกษตรกร แบบธนาคารน้ำใต้ดิน ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร สู่การขอรับรองมาตรฐานด้านการเกษตร พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ภายในจังหวัดประสานนโยบาย และการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร และหน่วยงานของรัฐสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างครบวงจร และยั่งยืน เสนอนโยบายและแนวทาง ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมต่างๆ ต่อไป

 

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน