X

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ปลุกเยาวชนต้านคอร์รัปชั่น

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดปลุกจิตสำนึกเยาวชน แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

นายเสกสรรณ์ สมมาตรย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 5 การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต Anti-Corruption Young Leader ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ดร.สิน สีโสม ประธานโค้ชฯ ,พ.ต.อ.วัชรินทร์ ชาวงศกร ,นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร รองประธานโค้ช, โค้ช ,คณะกรรมการบริหารชมรม ,สมาชิกชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด และเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย และมีความรุนแรงมากขึ้น โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี 2560 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 96 และในปี 2561 พบว่าประเทศไทยได้เพียง 36 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 99

จากการจัดอันดับดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงไปได้ และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และขยายรากเหง้ากลโกงยิ่งขึ้น อีกทั้งสังคมไทย เป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมที่ยากจะแก้ไข โดยทั่วไปประชาชนจะไม่รู้สึกถึงผล กระทบที่ได้รับจากการทุจริตคอรัปชั่น เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ เกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ทุจริตเลวร้ายย่ำแย่เพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวป้องกันการทุจริตมากขึ้น มีความสนใจต่อข้อมูลข่าวสาร และตระหนักถึงผล กระทบการทุจริตมากขึ้น ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้และปรับฐานความคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาชนไม่กระทำทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตพอเพียง มีความละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลเสียหายต่อสังคมโดยรวม โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนให้ สังคมไทยโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อปลูกฝังแนวคิดให้กับเยาวชนและประชาชนตลอดปีงบประมาณ 2562
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ และเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคม ในการขับเคลื่อน เสริมสร้างความโปร่งใสให้กับสังคม และไม่ทนต่อความทุจริต

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 5 มีประเด็นที่สำคัญคือ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนของชมรม ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตพอเพียงร่วมกัน ขับเคลื่อนการป้องกันทุจริตเชิงรุกร่วมกัน ต้านทุจริตด้วยกรอบ strong จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน