X

อัยการคุ้มครองสิทธิ์ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ลงนาม MOU

อัยการคุ้มครองสิทธิ์ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ลงนาม MOU เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมทางกฎหมาย 

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายชูศักดิ์ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด กับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

 

พันตำรวจโทบุญถิ่น วันภักดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน ซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ในการนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งนโยบายของอัยการสูงสุด ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประชาชน และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อปี พ.ศ.2559 ปัจจุบัน มีนายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร เป็นประธานคณะกรรมการ และ ดร. พนม ศรีแสนปาง เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการมีส่วนร่วมฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในสำนักงานทุกสำนักงาน  ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการปฏิบัติตั้งแต่จัดตั้งถึงปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ ในการบันทึกตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมด้านกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย เท่าเทียม มีเป้าหมายสูงสุด “เพื่อประชาชน”

 


จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของคณะกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด  (คปอ.ร้อยเอ็ด) ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นระหว่างกันในการช่วยเหลือประชาชน  เป็นเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามกรอบอำนาจหน้าที่


มีวิธีดำเนินการให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าเช่น การรับเรื่องร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดก  ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ  ร้องขอรับบุตรบุญธรรม ร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น
2.ให้ความช่วยเหลือจัดหาทนายความอาสาว่าต่างแก้ต่างคดีแพ่ง
3. ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมาย
4. ดำเนินการประนอมข้อพิพาท จัดทำร่างนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

ส่วนคณะกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ดังนี้จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร เข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของคณะกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงข่าวสารในภารกิจร่วมดังกล่าว และรับเรื่องการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ร้องขอรับบุตรบุญธรรมร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ ร้องขอเป็นผู้ปกครองเยาว์  เป็นต้น แล้วส่งคำร้องให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือทางศาลต่อไป รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนด้านกฎหมาย ประสานงานกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดหาทนายอาสา ว่าต่างแก้ต่างในคดีแพ่ง ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน สนับสนุนกิจกรรมร่วมกัน เช่น ร่วมออกพื้นที่เผยแพร่กฎหมาย ช่วยเหลือประชาชน


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันและได้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ให้มีผลปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ นับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป (ลงนาม ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567) ลงชื่อ พันตำรวจโท บุณถิ่น วันภักดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย        นายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร  ประธานคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน  นางสาววัชราภรณ์ พลแพงพา ผู้อำนวยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.พนม ศรีแสนปาง ประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านข้อกฎหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านข้อกฎหมาย  สามารถติดต่อและปรึกษาคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน  (คปอ.)สำนักงานร้อยเอ็ด ตั้งอยู่หน้าบริษัท สหชัยเครน ใกล้สี่แยกวาปีปทุม ถนนเลี่ยงเมือง อำภอเมืองร้อยเอ็ด หรือทางเพจ facebook  สำนักงานคณะกรรมการ อัยการภาคประชาชน หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่นายวรากร วิชระอนนท์ เลขาอนุการคณะกรรมการฯ  โทร 083-345-5566

ชมคลิปวีดีโอ

https://drive.google.com/file/d/1hNt8Yk_sXCRkO8PHv5aIM1A-bX6Hv1Ca/view?usp=drivesdk

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน