X

แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ ประกอบพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่วัดบ้านอ้น (สุวรรณาราม) ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระเดชพระคุณ พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 9 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เลขาธิการสมัชามหาคณิสสร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสงฆ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆราวาส

ได้ประกอบพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค 9 พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจน พระสงสมณศักดิ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ท่ามกลางคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจากทั่วสารทิศ เดินทางร่วมอนุโมทนากับการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอย่างเนืองแน่น

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อ่านพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ที่ 11/2567  ซึ่งลงนามโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16  แห่งกฎมทาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2551) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2535 และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

จึงแต่งทั้งให้พระครูมหาธรรมบาลมุนี(อุดร) ฉายา ธมมปญโญ อายุ 44 พรรษา 20วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. รป.ม. วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอมืองรัอยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอโพนทราย ดำรงทำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ แต่งทั้ง ณ วังที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567

คลิปวีดีโอ

https://drive.google.com/file/d/1fVzG9nNr-8LAkN2k-a5SE59T8bIypL6R/view?usp=drivesdk

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน