X

ป.ป.ช.ภาค 4 ขับเคลื่อนโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.ร้อยเอ็ด

ป.ป.ช.ภาค 4 ขับเคลื่อนโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวอรุณี วินทะสมบัตร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อวางนโยบายและขับเคลื่อนโครงการSTRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้างานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด  เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พันเอก ดร.สิน สีโสม ประธาน โค๊ช STRONG ทีมโค๊ช STRONG นายอนันต์ เจริญแก่นทราย ประธาน ชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวอรุณี วินทะสมบัตร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอยหมายจากรองเลขาการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ให้กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 4 เพื่อชี้แจง มอบนโยบาย และร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานให้แก่ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัด โค้ช และกรรมการชมรม STRONG ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคทั้ง 12 จังหวัด

 

จากข้อมูลทราบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากเป็นอันดับ 1ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4  การเข้ามารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. โค๊ช และสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ จึงเป็นแนวทางในการที่จะรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมว่าเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด โค็ช ชมรม STRONG และเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความเข้มแข็งมาก สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 จึงได้นำเอาโมเดลแนวการปฏิบัติของจังหวัดร้อยเอ็ดไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนให้แก่จังหวัดอื่นๆด้วย

 

พ.อ.ดร.สิน สีโสม ประธานโค๊ช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า  ในการดำเนินงานต้านทุจริตฯ ที่ผ่านมายอมรับว่าพวกเราพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนร่วมกับชมรม STRONG ในการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในอำเภอต่างๆ แม้จะติดปัญหาด้านงบประมาณอยู่บ้าง แต่เราก็พากันหาทางออก ร่ามกันเสียสละจนภารกิตต่างๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี ทุกฝ่ายยึดมั่นและตั้งใจในการที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งกำลังเป็นปัญหาของประเทศ ลดลงให้มากที่สุด

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน