X
สมาคมพิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน2565

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มอบรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” “Best Practice Awards 2022 ” ให้กับสมาคมพิโกไฟแนนซ์

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2565 “Best Practice Awards 2022 ”  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องชัยพฤกษ์2 หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (20 พฤษภาคม 2565)โดยมี พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย พลเอกไชยพร รัตแพทย์ รองประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะกรรมการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ

พลเอกไชยพร รัตแพทย์ รองประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย กล่าวว่า พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความน่าเชื่อถือ เป็นหลักประกันในคุณภาพ ภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมให้บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความคุณงามความดี มีวินัย มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป ร่วมยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่งสืบไป ซึ่งบุคคล หรือองค์กรที่จะก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการ เช่นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รู้จักคิดแก้ปัญหา มีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างมีแบบแผน ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้างประการสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม นับเป็นพลังแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ มักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง และนี่คือที่มาของรางวัลเพื่อคนไทย และสังคมไทย

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทย ประกอบคุณงามความดีด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดีในรูปแบบของการมอบรางวัลให้กับบุคคล และองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การบริหารกิจการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยคณะทำงาน รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ฯ คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าเป็น “องค์กร” ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการศึกษาและการทำกิจกรรมให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดิน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน     จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้พิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี 2565 ประเภทองค์กร ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการศึกษาและทำกิจกรรมให้สำเร็จ อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆได้รับรางวัลไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจึงได้ประกาศให้สมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทยได้รับรางวัลสาขา องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ปีพ.ศ. 2564 สมาคมฯได้รับรางวัล”องค์กรดีเด่นแห่งปี”และสาขาผู้บริหารดีเด่นแห่งปี ผู้ได้รับเกียรติรางวัลนี้ได้แก่นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมฯและนายฉัตรชัย เล่งอี้ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และ ผศ.ดร.เพ็ญศิริ จารุกำเนิดกนก ที่ปรึกษาสมาคม ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี เช่นเดียวกัน

ดังนั้นสมาคมฯนำเรียนกรรมการบริหาร สมาชิกและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านขอได้รับความภาคภูมิใจและรับคำขอบคุณจากสมาคมฯที่ได้ช่วยกันให้ความร่วมมือปฏิบัติงานตามหน้าที่ๆรับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเป็นที่ปรากฏต่อสายตาของบุคคลทั่วไปตลอดมา

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน