X

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร้อยเอ็ดมอบประกาศเกียรติคุณ

()

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิกฯที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัคร้อยเอ็ด เป็น
ประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ค โดยมีนายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัคร้อยเอ็ด นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพืธีอย่างคึกคัก

ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งทำความตกลงเจรจากับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมของสมาชิก สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และต่างประเทศ อำนวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ประสานความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ส่งเสริมด้านการพัฒนา การบริหารธุรกิจ การบริการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยาการธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบกิจการของสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในโอกาส (ครบรอบ5 ปี) การก่อตั้งสมาคมธุริจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ทางสมาคมฯ จึงได้จัดงานประกาศเกียรติกุณให้กับสมาชิกของสมาคมฯที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงออกซึ่งความรัก สามัคคี ให้กำลังใจผู้ที่ทำคุณประโยชน์และทำคุณงามความดี ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคม และสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในด้วนต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น “ต้นแบบ”
-สาขา พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นาง รุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                      -สาขาส่งเสริมและพัฒนาสังคม
นางจินตนา ชื่นวัฒนา (กรรมการสมาคมฯ)
-สาขา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
นางชุติพันธ์ หาญประสิทธิ์คำ (กรรมการสมาคม)
-สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา                            ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ (กรรมการสมาคมฯ)
-สาขาบริหารธุรกิจรถนำเที่ยว
นางนวลรัตน์ พันธโคตร (หจก.บัสวงศ์สวัสดิ์ กรุ๊ป) อ.อาจสามารถ

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว                                                            -สาขาธุรกิจนำเที่ยว
นายวุฒิชัย อสิสงห์ (หจก.สาเกตนครทัวร์)
-สาขาธุรกิจไบซ์และโรงแรมเพื่อการประชุม                นางรัตนา มงคลศรีสวัสดิ์ ( บจ.โรงแรมเพชชรัชต์การ์เด้น)
-สาขาโรงแรมที่พักเพื่อการท่องเที่ยว                          นางพิณทิพย์ ชัยคณารักษ์กูล (โรงแรมเอ็มแกรนด์) อ.เมืองร้อยเอ็ด
-สาขารีสอร์ทที่พักเพื่อการท่องเที่ยว                           นางอัมภา รัตนสวนจิก (จันทรรีสอร์ท) อ.จังหาร
-สาขาร้านอาหารเครื่องดื่มสำหรับการท่องเที่ยว
นางพรสวรรค์ พัชรเวทิน (ร้านชานเมือง 101 ,ร้านคุณชายหัวผักกาด) อ.เมืองร้อยเอ็ด
-สาขาภัตตาคารสำหรับกรุ๊ปทัวร์
นายอนุพล วงศ์ทิพนาถ (ร้านสเลเต แฮชเชอรี่) อ.เมืองสรวง

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร้อยเอ็ด


-สาขาท่องเที่ยวชุมชน
นางชนิตา พัชรกูลสุข (เมืองบัวการ์เด้น) อ.เกษตรวิสัย
-สาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ                          นางศิรินทรา เพชรัตน์ (สวนน้ำอาจนคร วอร์เตอร์ปาร์ค แอนด์รีสอร์ท) อ.อาจสามารถ
-สาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นางสมจิต ชาติบัญชากร (ไร่ออนซอน) อ.เมืองร้อยเอ็ด
-สาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ                                     นางสุกัญญา อึ้งตระกูล (ประธานกลุ่มพลังบุญ วัดวิมลนิวาส) อ.เมืองร้อยเอ็ด                                                -สาขาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาร์
นางกรรณิกา ธนโชคชัยอนันต์
(ต้นน้ำ เฮลล์สปาร์ แอนด์มาสสาจ ร้อยเอ็ด) อ.เมืองร้อยเอ็ด                                                                      -สาขาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
นายคัมภีร์ สมภักดี (โอทอปเทรดเดอร์ร้อยเอ็ด,ร้านจันทิมาผ้าไหม) อ.เมืองร้อยเอ็ด

 

รางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม
นางเปรมจิต สีแซก (กรรมการบริหารมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ) จ.ร้อยเอ็ด
นายณรงค์กร วงศกรฉัตร วงศ์เวียน (กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯ) จ.ร้อยเอ็ด
นายรัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ (ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตดานุภา สาขา277 ) จ.ร้อยเอ็ด
นางวิวรรณ เศรษฐปิยานนท์ (กรรมการเหล่ากาชาด) จ.ร้อยเอ็ด
นางจำเนียร สาระโภค (กรรมการเหล่ากาชาด) จ.ร้อยเอ็ด
ดร.ศศินันท์ พูลลาภ ศรียา(ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ )จ.ยโสธร
นางอาภรณ์ นันโท (กรรมการสมาคมฯ)
นางจินดารัตน์ ธนโชคชัยอนันต์(กรรมการสมาคมฯ)
นางวนันตยา วิสูตรานุกูล (เหรัญญิกสมาคมฯ)
นางสาว สุพรรณ ตั้งภักดี (กรรมการสมาคมฯ)
นางรสสุคนธ์ อสิสงห์ (กรรมการสมาคมฯ)                  นางศิริรัตน์ ศรีธรรมา  (ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม) นางสาวบัวขาว มาตผล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ) นางพรรณี สุทธิขจรกิจการ(ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม)
นางเจียรนัย ทูลธรรม(ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม)นางสาวณัฏฐอนงค์ ฤทธิสังคม(ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม,จิตอาสาสอนหนังสือในสถานพินิจฯ)
นางวทัญญู ชัยอุดมสม (ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม) นางพัทยา สัตยาวิรุทธิ์
(ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม)นายก่อพงษ์ กนกนทีสวัสดิ์(อดีตนักเทนนีสทีมชาติไทย)นางกัญญวีร์ ศรีศาลา(กรรมการบริหารสมาคมฯ)

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน