X

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ปลุกเยาวชนต้านทุจริต

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ Strong:จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม A3 การสร้างเยาวชน Anti-Corruption Young Leaders

นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดโครงการ Strong:จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม A3 การสร้างเยาวชน Anti-Corruption Young Leaders ณ หอประชุม อบต.เมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายไพบูลย์ บังจันทร์ นายก อบต.เมืองน้อย กำนันตำบลเมืองน้อย ปลัดอำเภอธวัชบุรี โค้ช strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย พ.อ.ดร.สิน สีโสมประธานโค๊ช strong พ.ต.อ.อานนท์ โยธะการี นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร ดร.สมพงษ์  ศรีตะวัน ดร.ทัศนียา วงศฺ์มาศ นายยศพงษ์ พิมพ์ดี นายวินัย วงศ์วีระขันธ์  code strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อิศเรศ  จิณฤทธิ์ เลขานุการโคีช strong  และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน

นายเศก บูรณวรศิลป์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามของคณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะโค้ช strong กล่าวว่า โครงการ STRONG-จิตพอพียต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยเน้นการปลูกฝังแนวคิด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกความละอายการทำทุจริต ไม่ทนต่อกรทุจริต ให้แก่ประชาชนในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกและยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมขน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วตลอดปีงบประมาณ 2564

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม A3 การสร้างเยาวชน Anti-Corruption Young Leaders โดยเน้นการปลูกฝังแนวคิด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการสร้างจิตสำนึกความอาย ในการทำทุจริต และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนงานย่อยที่ 1 แผนงานปฏิบัติการ (แผน A)


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
กิจกรรม A2 การสำรวจพื้นที่ ที่มีการกระทำความผิด หรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest COI ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ในรระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ในเขต อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ และอำเภอทุ่งเขาหลวง กิจกรรม A2 การเฝ้าระวังการทุจริต (ซึ่งได้จัดประชุมการเฝ้าระวังฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กิจกรรม A4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต (ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร) และ กิจกรรม A3 การสร้างเยาวชนAntiCorruption Young Leaders ซึ่งได้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง อำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ช.. เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 โดยนายสมเกียรติ รัตนเมธาธร ดร.ทัศนียา วงศ์มาศMODEL STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต นายจักรพรรณ ชินสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ ของประชาชน การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ COI ดร.สมพงษ์ ศรีตะวัน การเฝ้าระวัง การสร้างความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต การเฝ้าระวังการทุจริต และบทบาทภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต นายยศพงษ์ พิมพ์ดี และ พ.ต.อ. อานนท์ โยธะการี

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม สำรวจพื้นที่การประกอบกิจการ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ COI และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตวิทยากร ดร.อิศเรศ จิณฤทธิ์ วิเคราะห์ผลจากการสำรวจพื้นที่/การประกอบกิจการ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ COI สรุปผล และให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอรายกลุ่ม พร้อมประเมินผลการเลือกกรณีศึกษา COI ร่วมกัน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน