X

ทต.สีแก้ว ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าไว้ใช้ และจำหน่ายสร้างรายได้ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ทต.สีแก้ว ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไว้ใช้ และจำหน่ายสร้างรายได้ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ นายกเทศมนตรีตำบล สีแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ในการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดบ้านเหล่าตำแย ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีรองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ที่สนใจร่วมฝึกอบรมกว่า 40 ราย

นายพิเชษฐ แน่นอุดร ปลัดเทศบาลตำบลสีแก้ว ในนามผู้ดำเนิน”โครงการฯ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและประชาชนเป็นวงกว้าง ราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนทั่วไปต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น

 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีแก้ว เห็นว่า ถ้าหากเรามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม รู้จักพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้

ชาวตำบลสีแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และทำนาเป็นอาชีพหลัก เกิดการว่างงานหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564  เป็นการฝึกการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำไม้กวาดไว้ใช้เองในครัวเรือน แล้วขยายผลสู่ชุมชนอื่น อีกทั้งนำไปจำหน่ายสร้างรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน อันจะทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ซึ่งได้รับผลพวงมาจากการแพร่ระบาดละลอกใหม่ของโควิด-19

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน