ร้อยเอ็ดรับพระบรมฉายาลักษณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

ที่หอประชุมชั้น  2     วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธี

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ประชุม ได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ หนึ่งในนั้นคือ โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 X 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ในการนี้หน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจกันจัดโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยู่โดยตลอดทั้งปี

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการพร้อมใจกันสมัครสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ และพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุก ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสิริสวัสดิ์พิพัฒนไพบูลย์ แก่ประเทศชาติ เป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังครัวเรือน และหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

หลังจากนี้ประชาชนทั่วประเทศ จะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตลอดจนเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น