สาขาพรรคชาติไทยพัฒนาร้อยเอ็ด จัดสัมนาการมีส่วนร่วม

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด จัดสัมมนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธาน เปิดการสัมนา และบรรยายพิเศษ เรื่องพรรคชาติไทยพัฒนา กับความเป็นสถาบันการเมืองของไทย ซึ่งสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไฮ เพลส ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 

นายประสงค์ ยนต์ดัน หัวหน้า สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 23 ( ราชกิจจานุเบกษา 7 ตุลาคม 2560 ) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ความว่า ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปี ภาคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ์ และเสรีภาพอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย คนในชุมชนมีความรักสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความพร้อมทางสังคม วัตถุ จิตใจ และความเป็นอยู่อย่างสมดุลประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มป้องกันการทุจริต มาบรรยายเรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการดำเนินการขององค์กรอิสระ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางประทุมพร เหล่าทา รองหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง บรรยาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง ภายใต้กฏหมายป้จจุบัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น