X

บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่อาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 22 ก.ย. 66 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Show&Share รูปธรรมของผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่โถงอาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี นายสืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้” มีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดี, นักศึกษา เข้าร่วมชมผลงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม Show&Share รูปธรรมของผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการสร้างพื้นที่นำเสนอรูปธรรมความสำเร็จ นวัตกรรมของโครงการในรูปแบบใหม่ ที่อาจารย์และนักศึกษาของแต่ละคณะสาขาวิชานำองค์ความรู้ต่างๆไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตอบโจทย์ปัญหาชุมชน

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมจำนวน 114 โครงการ สร้างพื้นที่ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดโครงการให้มีความสอดคล้องกับชุมชนในท้องถิ่นมายิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชกัฏบุรีรัมย์ได้น้อมนำพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ

มุ่งเน้นให้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้บทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านกลไกการบูรณาการร่วมกันทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้!ชุดความรู้ที่พร้อมใช้แก้ปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน