X

บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านงานรับนักเรียน

บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดประชุม ครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านงานรับนักเรียน

วันที่ 17 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 บัญญัติว่า ” รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 กำหนด ” ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” รวมถึงนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ตระหนักถึงการดำเนินงานการรับนักเรียนว่า เป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสิทธิและสร้างโอกาสทางการศึกษา จึงจัดโครงการส่งประสิทธิภาพงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญของงานรับนักเรียนการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน และแนวปฏิบัติการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

แผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน การรับนักเรียนตามโควต้าเดิม และนักเรียนต่างหวัด การออกเอกสารการจบการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาต่อการจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ศึกษาผลกระทบ การดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนและเสนอแนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

โดยคณะวิทยากร นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุพัชญา พานา นักวิชาการศึกษา นายวชิระ ชัยสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน จำนวน 66โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน 80 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน