X

บุรีรัมย์ จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 ก.พ. 66 นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” กล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์

โดยมีนางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และส่วนราชการ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและเผยแพร่ขบวนการสหกรณ์ อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ให้ประชาชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ และแสดงการรวมพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในขบวนการสหกรณ์

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญทางศาสนา การวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะแด่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และมีประสิทธิภาพในการจัดองค์กร (ควบคุมภายใน) ระดับดีมาก ประจำปี 2565 จำนวน 11 แห่ง สหกรณ์ที่มีการส่งเสริมใช้ธรรมาธิบาลในสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 แห่ง มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนสหกรณ์ดีเด่น พ.ศ. 2566 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 คน และภายในงานได้มีการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในจังหวัดบุรีรัมย์

นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 อนุมัติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชน

ปัจจุบันขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้กับสมาชิก อันมีผลการดำเนินงานที่เจริญเติบโต ภาพรวมปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน ๒๒2 แห่ง สมาชิก 237,644 คน

เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ที่ดำเนินอยู่ในระดับตันน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การนำประโยชน์สู่สมาชิก ชุมชนและสังคมร่วมกันการเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาอาชีพ การตลาด การจัดสวัสดิการ สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญของประชาชนที่นิยมในคุณค่าของสหกรณ์ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาความยากจน และการสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การสานต่อนโยบาย การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน