X

บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันนี้ (13 ก.ค. 65) เวลา 07.30 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักศึกษา ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน ชาวบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และถวายเทียนจำนำพรรษา ที่ วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 พร้อม ร่วมฟังธรรมเทศนาจาก พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้คนไทยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งจะส่งผลให้มีสังคมที่มีคุณภาพต่อไป
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้รับรู้ ว่ามีศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้ว

เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดงพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติตามได้ ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม”

ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวพุทธต่างระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า และยึดมั่นในหลักความดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน