X

รฟม. จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ผู้ว่าโคราชย้ำผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองย่าโม

รฟม. จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว 

ผู้ว่าโคราชย้ำผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองย่าโม

วันนี้ (28 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.00 น. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียม เอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถาน คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) โดยภายในงานมีผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมการ ประชุมกว่า 250 คน ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นประธาน พิธีเปิด โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลโครงการ แผนการดําเนินงาน แนวคิดการออกแบบรูปแบบโครงการ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนําไปเป็นแนวทางในปรับปรุงโครงการต่อไป

สําหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) นี้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานช่วงที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม

(Feasibility Study) ออกแบบจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ มีระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ซึ่งตามผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาของสํานักงานนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

(ตลาดเซฟวันสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) รวมระยะทาง ประมาณ 11.17 กิโลเมตร มีสถานีจํานวน 20 สถานี งบประมาณ กว่า 8,000 ล้านบาท ผ่านสถานที่สําคัญ เช่น ตลาดเซฟวัน สํานักคุมประพฤติสวนภูมิรักษ์ เทศบาลนครนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โรงเรียนสุรนารีวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านนารีสวัสดิ์ เป็นต้น

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  รฟม. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ให้เป็นผู้ ดําเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยให้ดําเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทาง เริ่มจากสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและ พัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เป็นลําดับแรก ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการ เดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ให้แก่ของประชาชน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน จึงช่วยลด ปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามอยากฝากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการก่อสร้างหรือผู้ที่มีส่วนได้หรือส่วนเสีย ให้ความสำคัญในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และไม่เกิดความขัดแย้งภายหลังเหมือนที่ผ่านมา

นางเจษฎา นาคบำรุงศรี ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กล่าว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีระบบขนส่งมวลชนเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน แต่ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวชาวโคราชยังมีความเป็นห่วงเรื่องขนาดถนนที่โครงการจะก่อสร้างผ่านเนื่องจากถนนมีความคับแคบเป็นอย่างมาก ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จการจราจรบริเวณดังกล่าวจะประสบปัญหา ดังนั้นจึงได้มีการเสนอปัญหาเพื่อให้ทาง รฟม.ชี้แจง และดำเนินการแก้ไข

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน