X

โคราชจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 จ.นครราชสีมา เวลา๐ ๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช โดยนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ปลัดจังหวัดนครราชสีมา/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.นม. กล่าวรายงาน ประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการปราบปราม ด้านป้องกัน และด้านบำบัด ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕จำนวน ๑๒๓ หน่วยงาน / มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคล จำนวน ๑ ราย

วัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบาย

ยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง

ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด

๓. เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบาย

การแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก

ของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการ

ให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด

๔. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวังเสริมสร้างพื้นที่ กิจกรรมเชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่องการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป่องกันและปราบบรามยาเสพติดภาค 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาในการบูรณาการจัดกิจกรรม , ชมรม To Be Number One บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ในการจัดการแสดง และศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราชอนุเคราะห์สถานที่จัดงาตลอดจนทุกภาคส่วนราชการ องค์กรเอกชนองค์กรภาคประซาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๔๖๐ คนบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี ได้กรุณามอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการปราบปราม ด้านป้องกัน และด้านบำบัด ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๓ หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคล จำนวน ๑ รายพร้อมกล่าวเปิดการจัดกิจกรรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๕ และนำมวลชนกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน