X
วิษณุ เครืองาม

“วิษณุ”ระบุรัฐบาลใหม่ต้องบริหาร ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

รองนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลใหม่ต้องบริหารประเทศตามไรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันนี้ (27 มี.ค.) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 จำนวน 160 คน จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ  เข้าเยี่ยมคารวะ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศ”

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวบรรยายและมอบโอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่ 1.การปฏิรูประเทศด้านการเมือง 2.การบริหารราชการแผ่นดิน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 5.ด้านเศรษฐกิจ 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9.ด้านสังคม 10.ด้านพลังงาน 11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 แล้ว  11 ด้าน ยังมีเพิ่มเติมอีก 2 ด้านสำคัญ คือ  12.แผนการปฏิรูปตำรวจ 13.ด้านการศึกษา

โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 6 ด้านสำคัญคือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ด้านการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องดำเนินการใน 3 สิ่งนี้ คือ   การบริหารกิจการบ้านเมือง (Administrative)  ปฏิรูป (Reforms) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (Strategy)

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แผนปฏิรูป 13 ด้าน นั้น เป็นเส้นทางเดินหรือวิธีการปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลนี้เป็นผู้ริเริ่มและวางแนวทางไว้ให้ ซึ่งรัฐบาลหน้าหรือรัฐบาลชุดต่อๆ ไปจะปฏิบัติตามหรือปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ก็สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ เหตุที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ที่กรอบระยะเวลา 20 ปี เพราะเห็นว่าเป็นระยะเวลาเหมาะสม เปรียบเสมือนช่วงอายุของคนที่ถือว่า มีความมั่นคงพอควร ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงแผนบริหารระยะยาวของประเทศได้อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทศพร โชคชัยผล

ทศพร โชคชัยผล

ทำงานข่าวกว่า 20 ปี มีความสนใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ ผ่านประสบการณ์ทำข่าวสายเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล