แม่โจ้โพลล์ชี้ นักเที่ยวต่างชาติร้อยละ 90.33 มั่นใจเชียงใหม่ปลอดภัย

เชียงใหม่- ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 301 ตัวอย่าง พบร้อยละ 90.33 มั่นใจมีความปลอดภัยแนะเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และจัดระเบียบทางเท้า

ว่าที่ร้อยตรี รศ.ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 301 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3 -16 มกราคม 2561

ในหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวกับความปลอดภัยในสายตาชาวต่างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นด้านความปลอดภัยด้านต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองต่อไป

จากผลสำรวจ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นถึงความปลอดภัยด้านที่นักท่องเที่ยวกังวลมากที่สุด พบว่าคือกิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง ซิปไลน์ ปีนเขา เดินป่า ฯลฯ (4.04 คะแนน) ความปลอดภัยของท้องถนนภายในตัวเมือง (4.07คะแนน) เส้นทางในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น (4.09 คะแนน) บุคลากรหรือพนักงานให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานขับรถ ไกด์นำทาง (4.16 คะแนน) สถานที่พักอาศัย เช่น โรงแรม ห้องพัก (4.23 คะแนน)

นอกจากนั้น จากการสอบถามถึงประสบการณ์ ปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดินทางครั้งก่อน พบว่าร้อยละ 93.00 ไม่เคยประสบปัญหาใดๆ มีเพียงร้อยละ7.00 ที่มีประสบการณ์ ได้แก่ ปัญหาทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 58.82) ปัญหาทางท้องถนน (ร้อยละ 23.53) ปัญหาการทำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 11.76) และปัญหาด้านราคาและการบริการ (ร้อยละ5.88) ตามลำดับ

ส่วนความกังวลต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90.33 มั่นใจในความปลอดภัยของเชียงใหม่  มีเพียงร้อยละ 9.67 เท่านั้นที่มีความกังวล อันได้แก่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 30.43 อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 26.09 ถนนและการเดินทางร้อยละ 21.74 เอกสารเดินทางร้อยละ17.39 และสิ่งแวดล้อมร้อยละ 4.35

เมื่อถามถึงข้อแนะนำในการปรับปรุง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ได้คำแนะนำดังนี้  พัฒนาความปลอดภัยทางท้องถนนร้อยละ 44.68 จัดระเบียบและปรับปรุงทางเดินเท้า เพิ่มแสงไฟหรือ ซ่อมแซมร้อยละ 23.40 จัดทำป้ายข้อมูลภาษาสากล จีนหรืออังกฤษ ร้อยละ23.40 ปรับปรุงความสะอาดของสถานที่ร้อยละ 6.38  และ อื่นๆ (อินเตอร์เน็ต) ร้อยละ 2.13

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น