กกต.ออกประกาศ5ฉบับ “วันรับสมัคร-กำหนดเขตเลือกตั้ง-ใช้สิทธิล่วงหน้า”

เขตเลือกตั้ง

ราชกิจนุเบาษา ลงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ฉบับ เปิดรับสมัคร ส.ส. วันที่ 4-8 ก.พ. พร้อมแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เฉลี่ยประชากร 1.89 แสนคนต่อส.ส.หนึ่งคน และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค. เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ 28 ม.ค.-ก.พ.

กำหนดวันเลือกตงั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1.ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2462

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกต้ังพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตงั้ ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

3. พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ให้ยื่นบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 201 202  และ 203 ช้ัน 2 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจัง หวัด ดังนี้

1. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจํานวน 66,188,503  คน

2. จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย 189,110 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน
3. จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมี และจํานวน เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัด ดู ที่นี่

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งรวมท้ังหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกต้ังน้ัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกต้ัง กำหนดให้ วันอาทิตย์ท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน

กำหนดวันเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น