ประกาศวันเลือกตั้งส.ว. 16-27ธ.ค.นี้ เปิดรับสมัคร26-30พ.ย.

เลือกตั้งส.ว.

ประกาศแล้ววันเลือกตั้งส.ว. วันที่ 16-27 ธ.ค. เลือกระดับอำเภอ-จังหวัด-ประเทศ เปิดรับสมัคร 26-30 พ.ย.นี้  

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 45 ข้อ 51 และข้อ 54 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการประชุมคร้ังที่ 65/2561(29) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศกำหนดวันเลือกและวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา คือ วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค. 24561 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 22 ธ.ค. 2561 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 27 ธ.ค. 2561

กำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันท่ี่ 26-30 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด

บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว ดังต่อไปน้ี

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

3. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

4.กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนา นวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

7. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเท่ียว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

9. กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

10. กลุ่มอื่นๆ

อ่านรายละเอียดประกาศ ที่นี่ 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น