เปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จาน จ.ยโสธร

ชาวอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันเปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ในช่วงงานบุญเดือน 3 ซึ่งพระธาตุกู่จานเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคำเขื่อนแก้ว เชื่อว่ามีการสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือพร้อมๆกับพระธาตุพนมของจังหวัดนครนพนม เพื่อเอาไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป
ที่วัดกู่จาน บ้านกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายสมเพ็ชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ประจำปี 2561 ในห้วงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุกู่จานขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบไปและเป็นการสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งพระธาตุกู่จาน เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญและคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาเชื่อว่าพระธาตุกู่จาน สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.7 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือพร้อมๆกับพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม โดยมีพระสงฆ์สาวกกลุ่มของพระมหากัสสะปะเถระ ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา มาจนถึงดินแดนแห่งนี้และได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุกู่จาน เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา เช่นเดียวกับพระธาตุพนม ด้วยเหตุดังกล่าวชาวอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จึงถือว่า พระธาตุกู่จาน เป็นโบราณสถานและพุทธสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมทั้งพีน้องพื้นที่ใกล้เคียงตลอดมา พอถึงช่วงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันจัดงานนมัสการพระธาตุกู่จานขึ้นเป็นประจำทุกปี
พระธาตุกู่จาน มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมมีรูปทรงแบบธาตุอีสานทั่วไปโดยสร้างตามแบบพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า ฐานล่างเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายเตี้ยๆรองรับฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมเรียบๆต่อด้วยองค์เรือนธาตุทรงบัวเหลี่ยมประดับลวดลายและยอดธาตุทรงบัวเหลี่ยมรองรับฉัตรซึ่งเป็นยอดบนสุด พระธาตุกู่จานคงสร้างขึ้นตามคตินิยมแบบเดียวกับการสร้างพระธาตุทั่วไป คือ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากรูปแบบของพระธาตุซึ่งได้รับอิทธิพลทางรูปแบบจากพระธาตุพนม สันนิฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธงชัย สุณีศรี

ธงชัย สุณีศรี

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 2539