ปราสาทรวงข้าวในประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่แห่งแรกในยโสธร

ชาวอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมใจกันนำรวงข้าวไปถักทอร้อยเรียงสร้างเป็นปราสาทรวงข้าวที่สวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของข้าวในงานประเพณีตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ โดยภายในงานได้มีการโชว์ปราสาทรวงข้าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมร่วมกันนำรวงข้าวจำนวนมากน้ำหนักกว่า 1 ตัน ไปถักทอร้อยเรียงเป็นปราสาทรวงข้าวที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน พร้อมขบวนรำเซิ้ง จำนวน 10 ขบวน นางรำกว่า 400 คน ร่วมกันรำเซิ้งเพื่อเฉลิมฉลองปราสาทรวงข้าว นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันตำข้าวด้วยครกไม้แบบโบราณ การแข่งขันหุงข้าวด้วยหม้อดิน การแข่งขันตีข้าว หรือการนวดข้าว และการแข่งขันสะนูว่าว
สำหรับประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นงานบุญเดือนสามของชาวอีสานที่แสดงถึงวิถีชีวิตการทำนา การตระหนักถึงบุญคุณข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังบอกถึงการเป็นผู้ใจบุญในการร่วมบริจาคข้าวเปลือก ตลอดจนการรวมพลังของความศรัทธาในความดีงามและช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานอย่างแข็งขันของทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ สืบสานวิถีชีวิตของชาวอำเภอกุดชุมและเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ให้คงอยู่คู่สังคมเกษตรกรรมของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอีกด้วย และในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดยโสธรที่ อำเภอกุดชุม ได้สร้างปราสาทรวงข้าวขึ้นมา เนื่องจากมีแนวคิดจากพื้นที่ของอำเภอกุดชุม ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์จำนวนมาก จึงหยิบยกปราสาทรวงข้าวขึ้นมาในเชิงศิลปะผสมผสานกับความเชื่อโดยนำรวงข้าวมาถักทอร้อยเรียงให้เกิดเป็นรูปปราสาทรวงข้าวเพื่อแสดงถึงความศรัทธา ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากในการเข้าร่วมชม โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-21 มกราคม 2561นี้
นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม กล่าวว่า สืบเนื่องจากจากอำเภอกุดชุม มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตผูกพันในอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นเวลาช้านาน เดิมการทำการเกษตรมีความเกื้อกูลกันกับธรรมชาติโดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำนา ทำไร่ ทำสวน จนส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จนนำไปสู่การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรอินทรีย์ของ อำเภอกุดชุม เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลนาโส่ และได้มีการขยายผลไปสู่ตำบลอื่นจนปัจจุบันอำเภอกุดชมมีพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น จำนวน 9,788 ไร่ เกษตรกร 482 ราย เป็นระยะปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวน 1,054 ไร่ เกษตร 896 ราย และพื้นที่เกษตรปลอดสาร 8,582 ไร่ เกษตรกร 1,320 ราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น