พสกนิกรชาวสระแก้วร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตในหลวง ร.9

สระแก้ว – จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 62 ร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และจิตอาสา 904 วปร. 500 คน ขุดลอกทำความสะอาดคลองรอบ มทบ.19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า ร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมพิธีตักบาตรบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองราษฎรโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้มั่นคง อย่างยั่งยืน ด้วยแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” จนทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

 

พ่อเมืองสระแก้ว ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้วร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่วัดสระแก้ว พระอารามหลวง นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 62 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และจุดเทียนส่องธรรม ประธานสงฆ์ขึ้นสู่ธรรมมาศแสดงธรรม ต่อจากนั้น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวนำถวายผ้าป่าฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนนี้เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์จำนวนหนึ่งให้เมื่อ 21 พฤษภาคม 2547 เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีที่ทำการอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี สำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและแนวคิดของประชาชน

จิตอาสา 904 วปร.สระแก้วลอกคลองรอบ มทบ.19

ที่ มทบ.19 อำเภออรัญประทศ จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำจิตอาสา 904 วปร.จำนวน 500 คน ประกอบพิธีสักการพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หลังเสร็จพิธีทั้งหมดได้เดินทางไปทำการขุดลอก ทำความสะอาดคลองบ้านน้อยประจันตคาม ซึ่งเป็นคลองขนาดเล็กที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของ มทบ.19 และเป็นคลองระบายน้ำออกจาก มทบ.19 และเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตร ปัจจุบันนี้มีความตื้นเขินเนื่องจากมีเศษดิน และขยะจำนวนมากทับถมขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม สำหรับกิจกรรมขุดลอกทำความสะอาดในครั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองธุลีในหลวง ร.9 และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้พสกนิกรมีวิถีการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุขสืบไป

พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า ร่วมพสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับส่วนกลางที่ถ่ายทอดสด จากนั้น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และ พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดย พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วพร้อมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง

——————————-

ภาพโดย/ประจัก-สุชีวิน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น