เตรียมจัดทำแผนประชารัฐร่วมใจขจัดภัยค้ามนุษย์ในเด็ก สตรีและครอบครัว จ.สระแก้ว

สระแก้ว – จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ภายใต้ “โครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยค้ามนุษย์ในเด็ก สตรี และครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ภายใต้ “โครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยค้ามนุษย์ในเด็ก สตรี และครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและสตรีได้ร่วมกันวางแผนบูรณาการจัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในการกำหนดทางเลือกและแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา คลองหาด รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วมีกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมของทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนมีการร่วมกันเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันแลปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกทางหนึ่ง แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดำเนินการให้ปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีให้หมดสิ้นลงไปได้ในเร็ววัน เพราะปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี มีความเชื่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง หรือการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย และที่สำคัญเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายด้วย

———————————

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น