ดึงชุมชนร่วมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติและจากมนุษย์

สระแก้ว – เปิดโครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ ดึงหมู่บ้าน-ชุมชนร่วมเสริมสร้างศักยภาพ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 รุ่น 4/2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค.61 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เรื่องภัยพิบัตินั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว ทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งในแต่ละปี ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี

นายพรพจน์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนในการปฎิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการภัยพิบัติ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้มีการระดมความคิดแก้ไขปัญหา ใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำหมู่บ้าน หรือ ชุมชน และประชาชน ให้มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมและประเทศ ตอบสนองวาระสำคัญของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยปลอดภัย (SafetyThailand) เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดสระแก้ว เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยในส่วนของตำบลทัพไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ความเสี่ยงภัยพิบัติด้านอุทกภัย วาตภัย ซึ่งการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น มีการจัดทำแผนชุมชนในการป้องกันภัย การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัย การอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัย อันเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น