X

สระแก้ว เลือก สว.ระดับจังหวัด คนดังอดีตผู้สมัคร ส.ส.ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่ม 

สระแก้ว – ผลการเลือกสว.ระดับจังหวัด พื้นที่ จ.สระแก้ว คนดังอดีตผู้สมัคร ส.ส.ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่ม ไปเลือกในระดับประเทศ หลายราย ส่วนกลุ่มสื่อสารมวลชน ยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่วนผู้ว่าฯ บุกสังเกตการณ์ พบเสียสิทธิ์ 3 ราย เนื่องจากมาไม่ทันเวลา นอกจากนั้นยังห้ามสื่อมวลชนเข้าทำข่าวในพื้นที่ภายในด้วย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้ว พบว่า มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสระแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 16 กลุ่มอาชีพ รวม 112 คน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังเวลาประมาณ 09.00 น.พบว่า มีผู้มารายงานตัว ณ สถานที่เลือก สว.ระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 109 คน ส่งผลทำให้อีก 3 คน ที่มาไม่ทันเวลาเสียสิทธิ์ไป  โดยการลงคะแนนเลือกผู้แทนในแต่ละกลุ่มตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ได้รับคะแนนคะแนนสูงสุดสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของกลุ่มนั้นนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือก สว.ในระดับประเทศต่อไป โดยผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนที่เดินทางไปทำข่าวดังกล่าว ถูกเจ้าหน้าที่ กกต.ห้ามไม่ให้เข้าทำข่าวในพื้นที่ภายในด้วย

สำหรับผลการเลือกตั้ง สว.ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สระแก้ว ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการลือตั้งระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด หรือ สว.จ.50 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย.67 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 143 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้

โดยผู้ที่ได้รับเลือก กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน คือ พ.ต.อ.จรูญ เปรมกระโทก และ พ.ต.ท.พัชรพล จึงตระกูล ,กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายฯ คือ นายมานพ ดีจุ้ย และ นายยงยุทธ คมคาย ,กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาฯ คือ นายศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก และนางอุสามาศ สิงห์ปาน ,กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกรหรืออื่น ๆ คือ นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ และนางปราณี ชัยศิลป์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน คือ นายวัชระ จำปาเทศ และนายวิเชียร เนตรวงษ์ ,กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมงฯ คือ ร.อ.นิวัฒน์ จิตธรรมมา และนายสมิทธิ์ เย็นสบาย ,กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงานฯ คือ นายสอาด แม่นปืน และนางจันทรา รักสัตย์ , กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น คือ นายพิชิต พาชาติ และนายปิยพจน์ ตุลาชม อดีตผู้สมัคร ส.ส. ,กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมฯ คือ นายปรมินทร์ จันทรกาล อดีตผู้สมัคร ส.ส. และนายพงศ์พัฒน์ ตุลาชม

 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี คือ นางแสงระวี ดีสนอง และนางสังเวียน หมู่มาก ,กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ คือ นางจงดี เมืองจันทึก และนายประพันธ์ บัวศรี , กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬาฯ คือ นายโกมล จันทวงษ์ และนายสะอาด ร่วมจิตร์ ,กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ฯ คือ นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ และนางวิวัลยุพา ลุ่งใส้ ,กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมฯ คือ นายศิริพงศ์ ทวีวงศ์ และนายกิตธนาณัฏฐ์ จันทราทิพย์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการสื่อมวลชนพื้นที่ จ.สระแก้ว ,กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ นายบุญเลิศ อันสมบูรณ์ และนายอธิปพล สนเผือก และกลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ คือ นายสุรเกียรติ เก่งธีระวัฒน์ และนายวุฒิชัย ชมภู

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในจำนวนทั้งหมด มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมฯ ,กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 ,กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวฯ และกลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ไม่มีผู้ได้รับเลือก

————————-

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"