X

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขับเคลื่อน “ตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชา” จ.สระแก้ว

สระแก้ว – ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชา” พื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ประธานเปิดการประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกําหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ ณ พื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย และตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ทั้ง 50 แห่ง พื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ได้บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการ 5 มิติ สู่การพัฒนาตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชา”

นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย นโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ในฐานะภาควิชาการ ได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนการกำหนดแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขึ้นในพื้นที่ตำบลผ่านศึก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบการขับเคลื่อน SDGs และยังสามารถขยายผลไปยังตำบลอื่น ๆ หรืออำเภออื่น ๆ ได้ อันนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในฐานะตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชาให้มีความใกล้ชิดแน่นเฟ้นกันมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยวิชาการ และนวัตกรรมสอดคล้องกับแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว โดยสังเขป ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของพื้นที่ เพื่อเลือกพื้นที่และกาหนด เป็นนโยบายสาธารณะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา 2. เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกาหนดนโยบายแก้ปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกําหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ ได้ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกันจากภาคีเครือข่ายทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะและกำหนดแผนพัฒนาในพื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต่อไป

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า หลังจากการประชุมในพื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เสร็จสิ้น ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมหารือวาระพิเศษร่วมกับผู้นำท้องที่ของตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ นางคำ เข่ง กำนันตำบลมาลัย นางนวล เพ็ญ ผู้ช่วยกำนันตำบลมาลัย นางดี ฮาน ผู้ใหญ่บ้านตะโบกวิน และนายปิ่น เติด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะโบกวิน ณ ห้องประชุมฐานปฏิบัติการกรมทหารพรานที่ 13 จุดผ่อนปรนผ่านแดนบ้านหนองปรือ เพื่อเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนและประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ต่อไป

—————————
ข้อมูล-ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"