X

สั่งล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือ-เข้มห้ามดื่มสุราในร้าน ปิด 2 ทุ่มและห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราเกิน 3 คน

สระแก้ว – ผจว.สระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัดล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือ-เข้มห้ามดื่มสุราในร้าน ปิด 2 ทุ่มและห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราเกิน 3 คน โดยจังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 94 ราย ชาวกัมพูชาตลาดโรงเกลือติดเชื้อเพิ่ม ครอบครัวแม่ค้าผักตลาดโกลเด้นเกทติดเชื้อพร้อมกันถึง 7 ราย พบคนไทยทั้ง พนักงานร้านสะดวกซื้อ หมอเปิดคลินิก พระมาบิณฑบาต เจ้าของห้องเช่า ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม ทำให้ตอนนี้คลัสเตอร์ตลาดโรงเกลือติดเชื้อไปแล้ว 347 ราย

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันพบแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวบริเวณพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดจำกัดการเคลื่อนไหวเป็นการเฉพาะในเขตพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสกัดกั้น และยับยั้งสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว และมีมติความเห็นชอบ ให้เพิ่มความเข้มและออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ ล็อกดาวน์บริเวณตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบในเขตอำเภออรัญประเทศ ตามแผนผังแสดงแนวเขตพื้นที่แนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ

“ห้ามแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่สถานการณ์เฉพาะ โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา จำกัดและกำกับควบคุมมิให้แรงงานต่างด้าวมีการเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ เพื่อจำแนกและจำกัดเขตพื้นที่การระบาด และจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุข” ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงเพิ่มมาตรการเข้ม ให้การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอยหรือสถานประกอบการอื่นใด ที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่ห้ามการบริโภคในร้าน โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่พักอาศัยเท่านั้น ส่วนร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ไม่ก่อนเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ ชูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคารสถานบันการเงิน ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษา

“ห้ามจับกลุ่มรวมตัวดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เว้นแต่เป็นการบริโภคเฉพาะบุคคลภายในครอบครัว ที่อยู่ในสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่พำนัก และไม่เกิน จำนวน 3 คน ห้ามจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทุกรูปแบบ ในพื้นที่สถานการณ์เป้าหมายเฉพาะที่ล็อกดาวน์ เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากนายอำเภออรัญประเทศ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันสอดส่อง และเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง ในการกำกับชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องในสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การควบคุมโรคเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม กรณีพบผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564

สระแก้วพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 94 ราย พบคนไทยตลาดโรงเกลือติดเชื้อ 16 ราย

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (29 กรกฎาคม 64) มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 94 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 41 ราย ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น 53 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุกในชุมชน และมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ และกลุ่มคนสระแก้วที่กลับมารักษาที่บ้าน ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 94 รายที่อำเภออรัญประเทศ 27 ราย อำเภอตาพระยา 5 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 4 ราย อำเภอวังสมบูรณ์ 3 ราย อำเภอคลองหาด 1 ราย และอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ราย ทำให้การระบาดระลอกเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนถึง 28 กรกฎาคม 2564) จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,147 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 2,228 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 919 ราย ผู้ต้องขังใหม่ 5 ราย รักษาหาย 2,175 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,209 ราย อาการหนัก 6 ราย เสียชีวิตสะสม 17 ราย

สำหรับข้อมูลผู้ป่วยในวันนี้สูงสุด ที่อำเภออรัญประเทศ 27 ราย เป็นชาวกัมพูชาตลาดโรงเกลือติดเชื้อ 11 ราย ได้แก่ ตลาด อบจ. 5 ราย รับจ้างทั่วไปในตลาดโรงเกลือ 3 ราย ตลาดโกลเด้นเกท 2 ราย และโกดังไพลิน 1 ราย แล้วยังมีคนไทยที่อยู่บริเวณดังกล่าวติดเชื้อเพิ่ม กรณีแรกจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันพบครอบครัวของแม่ค้าผักตลาดโกลเด้นเกทติดเชื้อพร้อมกันถึง 7 ราย แล้วยังพบหญิง 61 ปีเจ้าของห้องเช่าดงงูที่ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ ในขณะที่ชาย 87 ปีติดเชื้อมาจากลูกสะใภ้ที่ติดมาจากแม่ค้าขายปลาตลาดรัตนธรรม ส่วนลูกของพนักงานส่งของเฟรส ตลาดเบญจวรรณเป็นเด็กหญิง 7 ขวบติดเชื้อจากแม่ สำหรับกรณีติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงตลาดโรงเกลือ พบพระภิกษุ 49 ปี สำนักสงฆ์ฟากห้วยติดเชื้อจากประวัติมาบิณฑบาตที่ตลาดโรงเกลือทุกวัน ในขณะที่พนักงานหญิง 26 ปีร้านสะดวกซื้อเซเล่น-อีเลฟเว่น สาขาตลาดโรงเกลือ(ศูนย์OTOP) และแพทย์ชาย 70 ปี ข้าราชการบำนาญเปิดคลินิกทั้งที่ตลาดอรัญประเทศและตลาดโรงเกลือก็ติดเชื้อเช่นกัน ทำให้คลัสเตอร์ตลาดโรงเกลือมีผู้ติดเชื้อไปแล้วรวม 347 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบชาย 42 ปี เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับ ที่นอนรักษาตัวอยู่ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงในโรงพยาบาล ในขณะที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้หญิง 24 ปี ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดติดเชื้อขณะปฏิบัติงานอีกราย อำเภอตาพระยา พบผู้ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง โดยไม่ทราบสาเหตุ 3 ราย ได้แก่ ชาย 16 ปี ผู้ป่วยจิตเวช ที่มีประวัติทำงานร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์และรับจ้างทั่วไป รายที่สองชาย 53 ปี เกษตรกร มีประวัตินำรถไถมาซ่อมที่ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้วและแวะรับหลานที่อำเภออรัญประเทศมา รายที่สามชาย 73 ปี เป็นเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ไม่ได้ออกไปไหนแต่พบว่าลูกเขยเป็นพนักงานส่งของในอรัญประเทศอาจสัมผัสเชื้อมา ซึ่งตนเองยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ยังพบหญิง 58 ปีสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครมา ในขณะที่โรงพยาบาลตาพระยาพบหญิง 52 ปี เป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน

ในวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์บริษัท เดชณรงค์แทรกเตอร์ ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย ที่อำเภอคลองหาดเป็นเด็กชาย 6 ขวบลูกเจ้าของบริษัทฯ อีกสองรายเป็นครอบครัวของพนักงานได้แก่ลูกชาย 14 ปีและภรรยา 30 ปีอยู่อำเภอวังสมบูรณ์ที่ติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงาน รวมมีผู้ติดเชื้อไปแล้วทั้งสิ้น 8 ราย แล้วยังพบพนักงานส่งขนมเฮง เฮง เฮง ชาย 21 ปีมีประวัติเดินทางไปส่งขนมในพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้มจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ส่วนอำเภอเขาฉกรรจ์ พบชาย 52 ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงติดเชื้อจากหลานที่เดินทางกลับจากทำงานรับจ้างที่ท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่เสี่ยงจังหวัดชลบุรี แล้วมีอาการป่วยก่อนนำมาแพร่คนในครอบครัวซึ่งชายคนนี้เป็นรายที่ 4 ของบ้าน

สำหรับอำเภอเมืองสระแก้ว มีผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รายแรกเป็นชาย 23 ปี น้องชายของผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานอยู่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยมีประวัติรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวจึงอาจสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย อีกรายเป็นชาย 35 ปี เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว มีประวัติเดินทางกลับบ้านจังหวัดสุโขทัยและดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม อบจ.สระแก้ว รวมทั้งเดินทางไปหลายแห่งในอำเภอเมืองสระแก้วจึงคาดว่าติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงจากในและนอกจังหวัดมา แล้วยังพบพนักงานขับรถของโครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ชาย 36 ปีและภรรยา 35 ปี ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงมา มีประวัติเคยเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไปตลาดนัดในพื้นที่และร่วมรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อขอเข้ามารักษาที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 53 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร 23 ราย , สมุทรปราการ 10 ราย , สมุทรสาคร 9 ราย, ชลบุรี 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย, พระนครศรีอยุธยา 1 ราย , ฉะเชิงเทรา 1 ราย และระยอง 1 ราย ในขณะที่ภาพรวมการบริหารจัดการเตียงอยู่ที่ร้อยละ 92.14 เตียงผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองยังคงเกิน 100% ส่วน Community Isolation (CI) และ Hospitel รวมทั้งหมด 9 แห่ง รับผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว 147 ราย คิดเป็นการครองเตียงร้อยละ 32.45

————————–

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"