X

ผวจ.ปราจีนบุรี สั่งปิด 1 โรงงาน 14 วัน ติดโควิด -19

ปราจีนบุรี – ผวจ.ปราจีนบุรี สั่งปิด 1 โรงงาน เป็นเวลา 14 วัน ติดโควิด -19 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2054/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยระบุข้อความว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองปราจีนบุรี แจ้งว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงาน คนงาน และกลุ่มเสี่ยงของบริษัท ทีมพรีชิชั่น จำกัด (มหาชน สาขาปราจีนบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 53 คน และ มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ปิดบริษัท ทีมพรีชิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว
2. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
3. ห้ามบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เคลื่อนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขา หรือสถานที่อื่น

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีคำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 3 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 63 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 1,505 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 128 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,637 ราย

———————–
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"