X

ผู้ว่าฯสระแก้ว ออกคำสั่งควบคุมโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

()

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง และสังสรรค์ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ,ห้ามจำหน่ายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณวัดสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ราชการ และสถานที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ส่วนจังหวัดสระแก้วเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ที่ศาลหลักเมือง วันที่ 9 เม.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัด ตามมาตรการควบคุม COVID-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 ระบุว่า ในคำสั่งนี้ “เทศกาลสงกรานต์” หมายความว่า การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 และกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา ,การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีนิยม และการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ ก. D-M-H-T-T คือ D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน / M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา / H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ / T : Temperature check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ / T : Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ,ข. จัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถระบายอากาศได้ดี ,ค. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือพื้นที่ห้องปรับอากาศ ,ง. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร ,จ. การจัดพิธีสรงน้ำพระหรือการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ให้มีการเรียงแถวตอนลึกและต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยกว่า 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ,ฉ. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ,ช. จัดให้มีทางเข้า – ออก ชัดเจน และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือสมุดลงทะเบียน

นอกจากนั้น คำสั่งจังหวัดดังกล่าวขอให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง และสังสรรค์ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ,ห้ามจำหน่ายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณวัดสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ราชการ และสถานที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ,การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนเกิน 300 คน สามารถดำเนินการได้ โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรมแสดงแผนการจัดกิจกรรมและมาตรการควบคุมโรคต่อนายอำเภอท้องที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ก่อนจัดกิจกรรม เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้ดำเนินการ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หากมีความประสงค์จัดกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากกิจกรรมข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เฝ้าระวังกำกับดูแลการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และสั่งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรคได้ ,หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จังหวัดสระแก้วเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 วันที่ 9 เม.ย.นี้ ที่ศาลหลักเมือง

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้วประจำปี 2564 โดยกำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ศาลหลักเมือง พิธีเปิดงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนั้นกล่าวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวให้พร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ศาลหลักเมืองและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมกันร่วมงาน ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป

—————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"