ฝึกอบรมเยาวชนปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์

สระแก้ว – จัดฝึกอบรมเยาวชนปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจําปี 2563

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนท่าเกษมวิทยาคม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยปกครองจังหวัดสระแก้วร่วมกับโรงเรียนท่าเกษมพิทยาคม เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ในการดำเนินการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยตรง และต้องการของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจําปี 2563 จังหวัดสระแก้วเป็นการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติในประเทศที่เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันจะนำไปสู่การปลูกสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม มากกว่าส่วนตนและการดำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุ 15 ถึง 20 ปีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 128 คน

——————————-

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น