X

กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามปัญหาลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สระแก้ว – กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ติดตามปัญหาลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ความรู้หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและเครือข่ายฯ ในการเฝ้าระวังติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พบสถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่สระแก้ว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง จ.สระแก้ว ที่โรงแรมจันทรา อ.เมือง จ.สระแก้ว พร้อมทั้งลงพื้นที่เกิดปัญหาดังกล่าว ภายหลังเกิดการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนมาก โดยสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ.2561 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีการลักลอบทิ้งฯ จำนวน 13 ครั้งและยังไม่มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก และปัจจุบันยังพบว่า มีผู้ประกอบการจากประเทศในโซนเอเชียตะวันออก ได้ย้ายฐานการผลิตจำพวกโรงงานการคัดแยก แปรรูปวัสดุเหลือใช้โรงงานหลอมโลหะและซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วเข้ามาตั้งในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ ล่าสุด ได้เกิดเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและสระแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงทำให้มีความเสี่ยงจากปัญหามลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

 

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางที่จะสามารถลดผลกระทบและปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งฯ คือ การกำกับดูแลโรงงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การให้ความรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป ให้รับทราบสถานการณ์ปัญหา การสังเกตและจำแนกชนิดกากของเสียอันตราย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ บ่งชี้การบำบัดและกำจัด การประเมินการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับชุมชน ซึ่งในปี 2563 มีแผนการขยายผลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระบุรี และในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการจัดการปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ประสานและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ อาสาสมัครและประชาชน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่า สถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่สระแก้ว มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง จ.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น และเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังปัญหามลพิษการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะกากอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงในปีสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มของจังหวัดอีอีซี เช่น ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ปราจีนบุรี และมาที่ จ.สระแก้ว ซึ่งปัญหาการลักลอบทิ้ง โดยเฉพาะสระแก้วปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ถึง 2 ครั้ง ซึ่งก็ได้คุยกับทางจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีปัญหาการลักลอบทิ้ง โดยปัญหาหลัก ๆ คือไม่มีการจัดการให้มีการฝังกลบ ไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสุขภาพของพี่น้องประชาชน สุดท้ายก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ กับภาครัฐและทางโรงงานอุตสาหกรรมต้นทางที่ทำให้เกิดปัญหา

“ฉะนั้น กรมควบคุมมลพิษก็ต้องดำเนินการในการออกแนวมาตรการ ทำความเข้าใจและออกคู่มือเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกัน ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง และผู้ที่ปล่อยของเสียต้องเข้าใจว่า ต่อไปอย่างทำอย่างนี้อีก ระหว่างทางผู้ขนย้ายจะต้องไม่ลักลอบคัดแยกระหว่างทาง ปลายทางก็ต้องทำให้ถูกต้อง หลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดมาออกพระราชบัญญัติในเรื่องของการจัดการซากอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคต หลังจากนั้นจะมีมาตรการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้าไปกำกับดูแลปัญหาให้ดีขึ้น” นายดำรงค์ กล่าว

ทางด้าน นายธีรพล ศรีโมลา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว กล่าวว่า ปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง จ.สระแก้ว ที่ผ่านมา เกิดขึ้นที่บริเวณเขตป่าโซนซี ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว ซึ่งเมื่อมีการดำเนินการและเกิดปัญหาลักลอบทิ้งฯ ทางเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้อีก ทางกรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับ ส่วนราชการ เอกชน องค์การท้องถิ่น ประชาชนและเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังในพื้นที่ของตนเองด้วย

——————————–

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"