ประกาศให้พื้นที่ปราจีนบุรี เป็นเขตควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ปราจีนบุรี – กรมวิชาการเกษตร ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงในราชกิจจานุเบกษา ให้พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเขตควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเกิดการขาดแคลนมันสำปะหลังในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า ได้มีการออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ.2561 ลงในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 16 เล่มที่ 135 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 ว่า ด้วยมีการพบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และอาจทำให้เกิดการขาดแคลนมันสำปะหลังในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตมันสำปะหลัง จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมและไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายเสริมศักดิ์ สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุ มาตรการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่ง พรบ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชไว้โดย ให้ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช ลงวันที่ 15 ก.ค.2552 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 ต.ค.2560 และกำหนดให้ท้องที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช

อย่างไรก็ตาม สำหรับชนิดศัตรูพืชที่ควบคุม ได้แก่ อาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่เกิดจากเชื้อ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ,ชนิดพืชหรือพาหะที่ควบคุม ได้แก่ ทุกส่วนของมันสำปะหลัง ยกเว้น มันเส้น , มันป่น, มันอัดเม็ด, หัวมันสดที่ไม่ติดเหง้า, โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เป็นสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่น ตามประกาศนี้

——————————

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น